Whatsapp
Call
Constmach
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİCONSTMACH İŞ MAKİNALARI İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İnsan Kaynakları Departmanı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem vermekte ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket etmekteyiz.

Özel hayatın gizliliğinin temeli olan Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri
koymaktayız. Bu bilinçle İnsan Kaynakları Departmanı olarak, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların
farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılmakta, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum
süreçleri işletilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinize Örnekler Nelerdir?
Kimlik Verisi : Adı, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri. (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.)

İletişim Verisi : Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Finansal Veri : Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Sendikası, eski hükümlü olma durumu / sabıka kaydı, sakatlık durumu / tanımı / yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri

Eğitim Verisi : Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Görsel ve İşitsel Veri : Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi : Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitim aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri

Aile Ve Yakını Verisi : Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

Çalışma Verisi : Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, holding sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün,

İzin Verisi : İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Diğer : Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, giriş-çıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?
Şirketimiz gerek çalışma adayları, gerekse çalışan personeller için; Şirketimiz ile iş ilişkiniz kapsamında; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, aile durumuna ilişkin verileriniz, eğitim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin verileriniz, banka hesap verileriniz, özlük dosyasının oluşturulması için gereken tüm bilgiler, performans ve kariyer gelişimine ilişkin anket, rapor, çalışma, eğitim ya da mülakata ilişkin bilgiler, çalışanlara sunulacak her türlü yan hakka ya da menfaate ilişkin bilgiler ile bunlara benzer diğer bilgiler, kamera kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları gibi Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler, kullanıcı adları, şifreler, internet sayfası erişim kayıtları, ihbarlar ile kurum siber alanının güvenliğine ilişkin olabilecek diğer, denetim ve teftişlere ilişkin
olabilecek veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

• Özlük dosyalarının oluşturulması,
• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
• İşe devamlılığın takip edilebilmesi için personel giriş kartlarını tanımlanması,
• Personel değerlendirmeleri (performans değerlendirmeleri, terfiler, disiplin cezaları, işten çıkarmalar),
• Şirketimizi aleyhine başlatılan hukuki süreçlerin yönetilmesi,
• İş seyahatlerinin organize edilmesi ve masraf bildirimlerinin yapılması,
• Mesleki yeterliliklerin belirlenebilmesi, iletişimin gerçekleştirilmesi ve üretim ile ilgili faaliyetlerde kullanılması,
• İşten ayrılmanız durumunda işten ayrılma sebeplerinin analiz edilmesi,
• Fazla çalışma gerekçelerinin analiz edilmesi,
• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkilerin uygulamaların yapılması,
• Çalışanların güvenliği, malvarlığının korunması, zararların engellenmesi ve çalışanların koordine edilmesi, denetim, alacakların tahsili ve güvenlik gibi meşru menfaatlerimizin korunması,
• Bilgi güvenliği alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
• Acil durumlarla iletişimin sağlanması.
• 4857 sayılı İş Kanunu,
• 5510 Sayılı SSGSS Kanunu,
• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
• 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
• 6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği,
• Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,
• Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,
• İstatistiksel Çalışmalar için,
• Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere,
•Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğüne istenmesi durumunda sunmak üzere kişisel verilerinizi işlemek, saklamak ve gereği geldiğinde silmek üzere kayda almak durumundadır.

Ayrıca, sağlık ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;
• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
• İşyeri, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi.
• Özlük dosyalarının oluşturulması ve saklanması,
• İşyeri kimlik kartlarının oluşturulması,
• Periyodik sağlık muayenelerinin yapılması,
• Devamsızlıkların takip edilebilmesi.


Kişisel verilerin toplanma yöntemi;
Şirketimizce kişisel verileriniz; iş başvuru formu doldurmanız, paylaşmış olduğunuz cv’ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İK birimimiz tarafından prosedürlerimizde tanımlı formları doldurmanız, işe alımda vermiş olduğunuz işbaşı evraklarınız, eğitimlerde doldurduğunuz formlar, AGİ Formlarınız, Günlük PDKS kayıtlarınız mesai formları ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İK Formları yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verilerin Aktarılması;
Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri Sahibi'nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.


Kişisel verileriniz,
• Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
• Müşterilerin şikayetlerinin çözümlenmesi, müşteri taleplerinin karşılanması ve müşteri ile iletişimin sağlanması amaçlarıyla tedarikçilerimize ve sevkiyat alt yüklenicilerimize,
• Hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, yurtiçi ve yurtdışı iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığı şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması nasıl yapılmaktadır?
• Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
• Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir.

Kişisel verilerin saklanması süresi ne kadardır?
• Kişisel Verileriniz ilgili kanunlarda tanımlı olduğu süreler gözetilerek çalıştığınız sürece her daim, ayrılmanız halinde ise 15 yıl süre ile tarafımızca saklanılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız nelerdir?
KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde anonimleştirilmesini, silinmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerimin durumu için nereye başvuracağım?

Bu politikada tanımlı Kişisel Verileriniz ile ilgili durumlar için;
• KEP yolu ile constmach@hs01.kep.tr mail adresine KVKK Başvuru Formu ile (İmzalı ve taranmış haliyle)
• Yazılı olarak ise KVKK Başvuru Formu ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

Kişisel verilerim durumu için başvurum kaç günde sonuçlanmaktadır?
Dilekçeniz veya mailiniz ile iletmiş olduğunuz talebiniz, 30 gün içerisinde belirttiğiniz iletişim yolu ile geri cevaplanacaktır.

Constmach sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close